Кори

(cortices)

Корите се лупат од младите стебла и од појаките гранки, рано во пролет пред да пролисти дрвото. Тогаш кората содржи најмногу сок, богат со активни материи и лесно се одделува од стеблото и од гранките.